Υπηρεσίες

 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που αφορά τόσο την μελέτη όσο και την εν γένει εκτέλεση, παρακολούθηση και διαχείριση των τεχνικών έργων. Αναπτύσσεται στους παρακάτω πέντε άξονες:

Α) Υπηρεσίες Μελέτης Τεχνικών Έργων

 • Ανάπτυξη και τεχνική προμελέτη έργων, Front-end Engineering and Design, FEED.
 • Στατικές και γεωτεχνικές μελέτες κτιριακών και έργων υποδομής.
 • Εξειδικευμένες μελέτες μεταλλικών, σύμμικτων και λεπτότοιχων κατασκευών.
 • Μελέτες εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας τεχνικών έργων.
 • Στατικές μελέτες αναβάθμισης (επισκευής-ενίσχυσης) υφιστάμενων κατασκευών.
 • Ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής.
 • Υδραυλικές μελέτες τεχνικών έργων υποδομής.

Β) Διαχείριση και Έλεγχος Έργου

 • Παρακολούθηση και aνεξάρτητος έλεγχος μελετών.
 • Έλεγχος κατασκευασιμότητας έργου.
 • Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου.
 • Ποιοτικός έλεγχος οικοδομικών έργων.
 • Σύνταξη και αναπροσαρμογή τεχνικών προδιαγραφών.

Γ) Υπηρεσίες Συμβούλου

 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.
 • Υπηρεσίες σύμβουλου σε θέματα μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών.
 • Υπηρεσίες σύμβουλου σε θέματα κατασκευασιμότητας τεχνικών έργων.
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα στατικής αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών.

Δ) Νομικοτεχνικές Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα διενέξεων συμβάσεων τεχνικών έργων.
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες σε θέματα κακοτεχνιών, αστοχιών τεχνικών έργων.
 • Εκτιμητικές εκθέσεις τεχνικών έργων.

Ε) Συνεχιζόμενη και Δια Βίου Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Σεμινάρια σε νέες αντισεισμικές τεχνολογίες.
 • Σεμινάρια εφαρμογής κανονισμών.

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search